Final de stagiu pentru fluxul 3 al proiectului Erasmus + 2017-1-RO01-KA102-036210

Internaționalizare și perfectionare prin stagii de pregătire practică în Marea Britanie

Final de proiect

Acest  proiect Erasmus + 2017-1-RO01-KA102-036210, s-a aprobat în iulie 2017 pentru Liceul Tehnologic “Sava Brancovici” Ineu . A avut ca scop perfectionarea prin stagii de pregătire practică a  45 de elevi,prin 3 fluxuri a câte 15 elevi.  Principalul obiectiv al proiectului este cresterea capacitatii de integrare a tinerilor pe piața muncii prin cunoașterea condițiilor de munca din Europa .

În perioada 25.03.2019-12.04.2019, al treilea flux și-a efectuat stagiul de pregatire  practica   la GRWP LLANDRILLO MENAI,  Marea Britanie. Cei 15 elevi însoțiți de doi profesori au beneficiat de 15 zile de pregătire  practică în instituții specializate, În acest flux au fost plecați cei de la specializarile Tehnician în turism, grupul țintă fiind format din 8 elevi, clasa  a XI-a,  liceu zi,  ruta directă, nivel de pregătire III, domeniul de pregătire Servicii/Turism și alimentație și Zidar-pietrar-tencuitor, grupul tintă fiind format din 7 elevi de clasa a XI-a -profesional, profil Tehnic,  domeniul de pregatire Construcții, instalații și lucrări publice.

Pe parcursul mobilității, participanții au desfasurat practica de specialitate în atelierele colegiului partener, pe șantiere și in agenții de turism . S-au efectuat  și vizite de intereș pentru pregătirea profesionala  (șantiere, clădiri, obiective industriale, hoteluri, restaurante și obiective turistice).

Mobilitatea are și o componenta de pregătire culturala și de limbă engleză.

La finalul stagiului de pregătire participanții au primit un  Certificat de participare si un Europass Mobility, semnate și ștampitate de  instituțiile partenere, respectiv Colegiul Llandrillo Menai , Tara Galilor și școala noastră.

 

Posted in Concursuri | Leave a comment

Concurs pentru angajare-supraveghetor noapte

Liceul Tehnologic  „Sava Brancovici” din Ineu, anunță scoaterea la concurs a urmatorului post:

Supraveghetor noapte,1  post contractual vacant  cu valabilitate pentru o perioadă  nedeterminată.

Cerințe:   Studii medii, diplomă de bacalaureat

                  Vechimea în muncă-minim 5 ani   

                  Constituie avantaj experiența în lucrul cu copiii având cerințe educaționale speciale

Probele de concurs: proba scrisa +interviu

Concursul  va avea loc la sediul  instituției ,situată în localitatea Ineu str. Calea Traian 2, în data de

14.05.2019  după cum urmează:  -ora 9.00 proba scrisă;

-ora 12 interviul.

Termenul pentru  depunerea  dosarelor este de 08.05.2019 ora 14.00 la secretariatul instituției.

Director

Prof. Nicodin Ioan

Informații suplimentare: secretar Meszaroș Elena

Tel/ 0722866338

 1. TEMATICA pentru ocuparea postului vacant de personal contractuală- supraveghetor de noapte
 2. Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de invatamant preuniversitar ;
 3. Regulamentul de ordine interioară pentru internat şi cantină;
 4. Legea 272/2004 actualizată 2006 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014-

Capitolul II -Drepturile copilului

 1. Legea nr.319/2006- actualizată 2018 Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă – Capitolul IV -Obligaţiile lucrătorilor
 2. Legea nr.307/2006- actualizată 2018 Legea privind apărarea împotriva incendiilor SECŢIUNEA a 6-a:Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

 

*Bibliografie

 1. OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, publicat in M. Of. nr. 23 si 23bis/ 13.01.2015
 2. Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 in Monitorul

Oficial, Partea 1 nr. 159 din 5 martie 2014

 1. Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006
 2. Legea307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată

Condiţii generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi are domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de serviciu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. Condiţiile specifice:
 9. să fie absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 10. să aibă o vechime în muncă de minim 5 ani;
 11. capacitate de comunicare foarte bună;(capacitatea de exprimare corectă, scris și oral, în Limba Română)
 12. constituie un avantaj experiența în activitățile cu elevii având cerințe educaționale speciale;
 13. Etapele concursului:
 14. selecţia dosarelor de înscriere
 15. proba scrisă – 14.05.2019 ora 9
 16. interviul- 14.05.2019 ora 12
 17. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
 18. cerere de înscriere la concurs;
 19. copia actului de identitate;
 20. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări;
 21. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau/ şi adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă, extras REVISAL;
 22. cazierul judiciar
 23. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea „apt pentru postul de supraveghetor de noapte “conţine în clar numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia , în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății precum si Fișa de aptitudini completată și parafată de medicul de medicina muncii,
 24. curriculum vitae Europass
 25. i) copie certificat de naştere şi căsătorie (dacă este cazul). (Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea).
 26. Depunerea dosarelor de concurs: perioada 04-08.05.2019 , intre orele 9-14.00, la secretariatul unităţii.
 27. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicat;

Relaţii suplimentare se obţin de la Liceul Tehnologic „Sava Brancovici”, tel.0257/512988, de la avizierul unităţii şi de pe site-ul şcolii: www.savabrancovici.ro .

Posted in Concursuri | Leave a comment

Concursul Profesional de Idei „INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION 2018

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică din cadrul Universităţii PolitehnicaTimişoara a orgazinat Concursul Profesional de Idei „INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION” (ediţia a 8-a),  în data de 21 aprilie 2018, la sediul facultăţii, Bv. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara. În cadrul eveniment “Politehnica Timisoara – Un pas spre viitorul tău”.

La eveniment “Politehnica Timisoara – Un pas spre viitorul tău” au participat elevi din 3 țări (România, Serbia, Republica Moldova) și 17 județe ale României.

Ediţia a opta a Concursul Profesional de Idei „INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION” este un eveniment important, care oferă o ocazie excepţională elevilor de liceu şi profesorilor coordonatori ai acestora, de a prezenta lucrări cu tema: „Idei şi soluţii privind tratarea/rezolvarea unor probleme tehnice, în domeniul echipamentelor electrice, electronice şi electroenergetice”.

Concursul Profesional de Idei „INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION” a reunit elevi, profesori de fizica şi de specialitate din licee, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, profesori din cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică şi reprezentanţi ai sponsorilor concursului.

Principalele subiecte propuse, au fost:

1. Automatizări în domeniul aparaturii casnice (reglare de temperatură, intensitate luminoasă, acţionări electrice diverse etc.);
2. Case inteligente (controlul prin sisteme programabile/calculator a diverselor echipamente rezidenţiale);
3. Producerea energiei electrice cu ajutorul surselor alternative (solară, eoliană etc.);
4. Alimentarea unor consumatori de energie electrică de la surse alternative ;
5. Roboţi pentru aplicaţii diverse (roboţi « spion » coordonaţi prin calculator, cu posibilitatea transmiterii de informaţii din teren, roboţi casnici etc.);
6. Vehicule acţionate electric;
7. Iluminat electric.

Elevii liceului nostru au făcut echipă cu elevi de la Colegiul ”Mihai Viteazul” Ineu, cu următoarele lucrări:

 • Automat de suc pentru elevii silitori

Elevi:
Darius DRAGOTĂ
Daniel COCIUBA-DIMA
Iosif KOTROCZO

 •       Sistem de acces și comunicare pentru clădiri de birouri și rezidențiale

Echipa:
Eduard-David JURJ
Ruben Așer ANA
Ovidiu-Junior FIRUȚ;

 • T4 – Ultrasonic Master

Echipa:

Marius TOLEA
Bogdan TRIP
Cristian-Ionuț BRANC

 •     Profesori coordonatori Marius CRAINIC și Pavel ȘEREDAN

Echipa care au participat cu Automat de suc pentru elevii silitori a luat mențiune.

 

Posted in Concursuri | Leave a comment

Robotics Championship Oradea

Prin organizarea acestui concurs se dorește să se deschidă colaborări internaționale intre studenți și companii, în vederea asigurării dezvoltării noii generații de ​ingineri, programatori și proiectanți!

Timp de două zile fiecare echipă participantă va concura cu roboții construiți și programați de ei într-o competiție internațională colaborativă de pasionați. La ora actuală Robotics  Championship este singura manifestare educatională orientată spre robotică din județul Bihor, aceasta reușește să adune în fiecare an participanți din toate colțurile țării cât și participanți din țările învecinate.

Evenimentele organizate de către echipa Robotics Championship au ca rezultat dezvoltarea studenților și elevilor oferindu-le un avantaj semnificativ față de metodele convenționale de învățare.

Oradea a găzduit, weekend-ul acesta, cea mai mare competiție de robotică din vestul României. Peste 140 de participanți au venit din toate colțurile țării, din Europa și îndepărtata Mongolie. Concurenții s-au întrecut în mai multe probe, de la urmărirea unei linii până la luptele de sumo între roboți.

Elevii liceului nostru au făcut echipă cu elevi de la Colegiul ”Mihai Viteazul” Ineu, cu următoarele lucrări:

 • Echipa ”BugHunters” cu proiectul “Laser și Stopuri pentru Situații la Limită“

Elevi:

 1. Vasile-Irinel POGAN
 2. Alexandra-Florina VAMANU
 3. Rareș-Sergiu DRĂGAN
 4. Eduard JURJ
 •   Echipa ”Hello World!” cu proiectul ”Automat de suc pentru elevii silitori”

Elevi:

 1. Darius DRAGOTĂ
 2. Iosif KOTROCZO
 3. Ovidiu Junior FIRUȚ
 4. Alexandru-Petrișor SAS
 • Profesori coordonatori Marius CRAINIC și Pavel ȘEREDAN

Echipa ”Hello World!” a obținut locul III.

Posted in Concursuri | Leave a comment

Prezentare ofertă școlară 2018-2019

Posted in Ofertă educațională | Leave a comment

Oferta educationala invatamant profesional 2018-2019

CLASA a IX – a

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Domeniul pregătirii de bază:

Turism și alimentație – 1 clasă 28 elevi

Calificare profesionala:

Ospătar, (chelner) vânzător în unități  de alimentație

Domeniul pregătirii de bază:

Comerț – 1 clasă 28 elevi

Calificare profesionala:

Comerciant-vânzător   

Domeniul pregătirii de bază:

Mecanică – 1 clasă 28 elevi

Calificare profesionala:

Lăcătuș mecanic prestări servicii – 14 locuri

Mecanic-auto – 14 locuri

    A doua șansă- înv. secundar inferior

Domeniu: Industrie textilă și pielărie

Calif. Profesionala:Confecționer produse textile

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 
Domeniul : Construcții și lucrari publice
Calificare profesionala: -Zidar pietrar tencuitor- 12 locuri

Posted in Ofertă educațională | Leave a comment

Oferta educationala invatamant liceal -2018-2019

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

  Profil: Tehnic

Domeniul pregătirii de bază

Electric – 1 clasă 28 elevi

Calificarea profesională:

Tehnician electrician electronist auto

 

Profil: Servicii

Domeniul pregătirii de bază

Turism și alimentație – 1 clasă 28 elevi

Calificarea profesională:

Tehnician în turism

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL

(Dupa absovirea școlii profesionale)

CLASA a XI – a

 Profil: Tehnic

Domeniul pregătirii de bază

Turism și alimentație – 1 clasă 28 elevi

Calificarea profesională:

Tehnician în turism

Posted in Ofertă educațională | Leave a comment

Proiect Comunicăm în parteneriat-Fundația Vodafone România si Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Proiect Comunicăm în parteneriat
Finanțat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany
Fundația Vodafone România

Proiectul axează pe facilitarea accesului la educație pentru elevii defavorizați social, economic sau fizic din zona orașului Ineu, județul Arad. Există în prezent o proporție ridicată de elevi aflați în risc de abandon școlar. În localitatea Mocrea, aparținătoare orașului Ineu, precum și în zona marginală a orașului, s-au depistat numeroase cazuri de copii aflați în imposibilitatea de a urma o educație de calitate. În fiecare an s-au raportat la Inspectoratul Școlar Județean peste 20 cazuri de abandon școlar.
Nivelul de ducație al părinților este scăzut, la fel și resursele materiale de care dispun. Acest lucru îi determină să nu pună un mare accent pe educația copiilor.
Un alt fenomen existent în zonă este cel datorat culturii minorității rome, cultură care nu are ca valoare principală educația școlară a copiilor. Un mare număr de tineri abandonează de timpuriu învățământul obligatoriu. De cele mai multe ori, acești tineri se reîntorc în sistem, prin urmarea unor programe de tip a doua șansă. Acest lucru demonstrează faptul că există totuși un interes din partea acestora în finalizarea învățământului.
Scopul proiectului ,,Comunicăm în parteneriat” constă în reducerea fenomenului absenteismului și abandonului școlar prin oferirea unui suport complex din partea partenerilor proiectului.
În prezent se desfășoară următoarele activități:
1. Program educațional complementar: meditații/ajutor în efectuarea temelor pentru 20 elevi de etnie romă și 30 de elevi cu dizabilități (grup țintă: 50 elevi)
2. Consiliere și orientare școlară pentru grupul țintă și pentru părinții sau tutorii copiilor (50 de elevi și minimum 80 de părinți sau tutori)
3. Campanie de informare în vederea creșterii participării la educație – realizarea unui pliant cu activitățile proiectului
4. Bursă pentru rechizite

Suma primită de la Fundația Bethany/Fundatia Vodafone este de 32 300 lei iar contributia proprie este de 3 700 lei.

Posted in Concursuri | Leave a comment

EU – Project “Pictures at an exhibition – Europe 2016” November 2016

Poza intrare Oberhof

Ca în fiecare an  la acest proiect au participat elevi de la școala noastră împreună cu tineri  din diferite  țări europene. EU – Project “Pictures at an exhibition – Europe 2016” s-a desfășurat la centru de vacanță “AWO SANO”.  Au participat tineri și adulti din 6 țări  pentru a se cunoaște mai bine, pentru a schimba opinii și informații referitoare la  culturile lor și de a trăii  împreuna diverse experiențe. Au fost prezenți 50 de tineri din 6 țări: Romania, Ucraina, Belarus, Rusia, Ungaria și Germania. În cadru proiectului au avut loc cursuri și workshop-uri, referitoare la politica refugiaților și activități de timp liber.

La finalul proiectului pe lângă experiența acumulată  participanți au primit  un certificat  de participare la proiect.

Filmul de prezentare a proiectului făcut de echipa României.

Stop Motion

Posted in Concursuri | Leave a comment

InfoEducație 2016 Online

Incepând cu 16 mai s-a lansat InfoEducație online la care participă lucrări realizate de echipe mixte, fete-băieți. Locurile I participă gratuit la InfoEducație 2016(1-6 august). Locurile 2,3 primesc premii UPIR. Toți participanții validați de juriu cu lucrări eleigibile vor primi diplome din partea Uniunii Profesorilor de Informatica din Romania.
Inscrierile sunt permise până la data de 25 mai. Jurizarea se va face între 26 mai și 5 iunie.

Lucrarea SUPA-Sistem unic de poziționare automată pentru CNC (vezi SUPA) prezentată de echipa formată din elevii:

 • Sebastian Eusebiu NAGY (Liceul ”Mihai Viteazul” Ineu)
 • Natașa MICULAICIUC (Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici” Ineu)

Profesor coordonator: Marius CRAINIC

a participat la concursul Infoeducație 2016 Online obținând locul I (90 pct) la secțiunea roboți, (Vezi Rezultate) obținând astfel calificarea la etaja națională de la Gălăciuc (jud. Vrancea).

Despre Infoeducație

Organizat din 1994, este dedicat elevilor cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice, atât de la profilul informatică cât și de la alte profile. Concursul se desfășoară în patru etape: pe unitatea școlară, locală, județeană și națională. Etapa națională se desfășoară în tabăra Galaciuc, județul Vrancea.

Concursul se desfășoară pe 5 categorii:

WEB
ROBOȚI
MULTIMEDIA
SOFTWARE EDUCAȚIONAL
SOFTWARE UTILITAR

Participare la concurs

La fiecare etapă vor fi prezentate lucrări realizate de către elevi, indiferent de anul de studiu (clasele IX – XII). Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă de clasamentele etapelor anterioare.

În etapa finală există și un concurs open, pe echipe, pe parcursul a 24 de ore. Concursul constă în realizarea unei lucrări pe o temă dată. Lucrarea va îmbina elemente de proiectare, programare și design.

Pe întreaga durată a taberei se vor organiza și sesiuni de comunicare pe teme de inginerie software.

Toate mijloacele IT sunt oferite de Colegiul Național Unirea, comunitatea Tulnici și Liceul Vidra.

Condiții de participare

Fiecare județ doritor poate participa cu maximum5 elevi și un profesor însoțitor, în următoarele condiții:

 • minim trei lucrări
 • cerinte hardware și software rezonabile

Regulamentul concursului poate fi accesat aici, iar criteriile de aplicare a regulamentului sunt disponibile aici.

Mai multe detalii aici.

Posted in Concursuri | Leave a comment