Concurs pentru angajare-supraveghetor noapte

Liceul Tehnologic  „Sava Brancovici” din Ineu, anunță scoaterea la concurs a urmatorului post:

Supraveghetor noapte,1  post contractual vacant  cu valabilitate pentru o perioadă  nedeterminată.

Cerințe:   Studii medii, diplomă de bacalaureat

                  Vechimea în muncă-minim 5 ani   

                  Constituie avantaj experiența în lucrul cu copiii având cerințe educaționale speciale

Probele de concurs: proba scrisa +interviu

Concursul  va avea loc la sediul  instituției ,situată în localitatea Ineu str. Calea Traian 2, în data de

14.05.2019  după cum urmează:  -ora 9.00 proba scrisă;

-ora 12 interviul.

Termenul pentru  depunerea  dosarelor este de 08.05.2019 ora 14.00 la secretariatul instituției.

Director

Prof. Nicodin Ioan

Informații suplimentare: secretar Meszaroș Elena

Tel/ 0722866338

 1. TEMATICA pentru ocuparea postului vacant de personal contractuală- supraveghetor de noapte
 2. Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de invatamant preuniversitar ;
 3. Regulamentul de ordine interioară pentru internat şi cantină;
 4. Legea 272/2004 actualizată 2006 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014-

Capitolul II -Drepturile copilului

 1. Legea nr.319/2006- actualizată 2018 Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă – Capitolul IV -Obligaţiile lucrătorilor
 2. Legea nr.307/2006- actualizată 2018 Legea privind apărarea împotriva incendiilor SECŢIUNEA a 6-a:Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

 

*Bibliografie

 1. OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, publicat in M. Of. nr. 23 si 23bis/ 13.01.2015
 2. Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 in Monitorul

Oficial, Partea 1 nr. 159 din 5 martie 2014

 1. Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006
 2. Legea307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată

Condiţii generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi are domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de serviciu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. Condiţiile specifice:
 9. să fie absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 10. să aibă o vechime în muncă de minim 5 ani;
 11. capacitate de comunicare foarte bună;(capacitatea de exprimare corectă, scris și oral, în Limba Română)
 12. constituie un avantaj experiența în activitățile cu elevii având cerințe educaționale speciale;
 13. Etapele concursului:
 14. selecţia dosarelor de înscriere
 15. proba scrisă – 14.05.2019 ora 9
 16. interviul- 14.05.2019 ora 12
 17. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
 18. cerere de înscriere la concurs;
 19. copia actului de identitate;
 20. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări;
 21. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau/ şi adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă, extras REVISAL;
 22. cazierul judiciar
 23. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea „apt pentru postul de supraveghetor de noapte “conţine în clar numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia , în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății precum si Fișa de aptitudini completată și parafată de medicul de medicina muncii,
 24. curriculum vitae Europass
 25. i) copie certificat de naştere şi căsătorie (dacă este cazul). (Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea).
 26. Depunerea dosarelor de concurs: perioada 04-08.05.2019 , intre orele 9-14.00, la secretariatul unităţii.
 27. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus,atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicat;

Relaţii suplimentare se obţin de la Liceul Tehnologic „Sava Brancovici”, tel.0257/512988, de la avizierul unităţii şi de pe site-ul şcolii: www.savabrancovici.ro .

This entry was posted in Concursuri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *